หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว24 4 มี.ค. 2557
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.4/ว331 4 มี.ค. 2557
ขอความร่วมมือในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.พส. มท 0810.5/ว338 4 มี.ค. 2557
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลสงกรานต์ ปี 2557 สน.พส. มท 0810.5/ว337 4 มี.ค. 2557
การกำหนดจัดโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 3 ปี 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว327 4 มี.ค. 2557
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557 สล. มท 0801.3/ว336 4 มี.ค. 2557
การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 สน.คท. มท 0808.4/1747 4 มี.ค. 2557
แจ้งระยะเวลาการสิ้นสุดสัญญาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ FORD รุ่น EVEREST 3.0 LTD NAVI กค. มท 0803/ว333 4 มี.ค. 2557
การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว318 3 มี.ค. 2557
ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว4 28 ก.พ. 2557
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่นชาวญี่ปุ่น ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว320 [เอกสารประกอบ] 28 ก.พ. 2557
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน สน.คท. มท 0808.2/ว276 28 ก.พ. 2557
ขอเลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว316 [รุ่นที่ 4] [รุ่นที่ 5] 27 ก.พ. 2557
ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามระดับชั้นของความสำเร็จ ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของ สถจ. ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลนำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557) สน.สส. มท 0891.4/ว315 27 ก.พ. 2557
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีฟื้นหลังชุมนุมท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว313 [รายชื่อจำแนกตามภาคีเครือข่าย] [รายชื่อจำแนกรายจังหวัด] 27 ก.พ. 2557
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว310 27 ก.พ. 2557
การส่งมอบเงิน อบจ. เพื่อรอส่งมอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/278 27 ก.พ. 2557
กำหนดสถานที่และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว20 [รุ่น 1] [รุ่น 2] 27 ก.พ. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง Gateway to Common Success of Technology Resources for AEC ประตูสู่ความสำเร็จร่วมกันของสื่อเทคโนโลยีการศึกษาในประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว311 27 ก.พ. 2557
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบลและจังหวัด (เพิ่มเติม) สน.สส. มท 0891.3/ว306 26 ก.พ. 2557
<< หน้าแรก...     438      439      440      441     (442)     443      444      445      446     ....หน้าสุดท้าย >> 898
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551