หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
เทศบาลขอปรับขนาดจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่ สน.บถ. มท 0809.2/ว30 15 ก.ค. 2556
การพัฒนาชุดทดสอบภาษาอังกฤษของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สน.พส. มท0810.4/ว92 15 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว1630 15 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว1629 15 ก.ค. 2556
รายงานความก้าวหน้าในการเปิดรับโครงการและการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1638 12 ก.ค. 2556
การพิจารณาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1632 12 ก.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1620 12 ก.ค. 2556
การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0201.2/ว2829 12 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว1591 12 ก.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว1572 12 ก.ค. 2556
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1618 12 ก.ค. 2556
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กจ. 12 ก.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1596 ,ว1611 11 ก.ค. 2556
ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1619 11 ก.ค. 2556
ขอความร่วมมือเผยแพร่เอกสารชุดความรู้ "พื้นที่เรียนรู้ : อปท. ชวนชาวบ้านงดเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ" สน.สส. มท 0891.3/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ก.ค. 2556
การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว1544 11 ก.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1617 [การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม] 11 ก.ค. 2556
แจ้งการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว1613 11 ก.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1533 , ว1603 11 ก.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1612 11 ก.ค. 2556
<< หน้าแรก...     438      439      440      441     (442)     443      444      445      446     ....หน้าสุดท้าย >> 865
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551