หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4043 3 ต.ค. 2562
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4038 3 ต.ค. 2562
การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4039 3 ต.ค. 2562
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว4037 3 ต.ค. 2562
แจ้งเปิด-ปิด การชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กยผ. มท 0815.4/ว130 [กำหนดการ] 2 ต.ค. 2562
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สน.คท. ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว4016 2 ต.ค. 2562
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนน ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4018 2 ต.ค. 2562
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติและได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 18087-18115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ต.ค. 2562
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4007 2 ต.ค. 2562
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4017 2 ต.ค. 2562
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.5/ว34 1 ต.ค. 2562
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3986 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ต.ค. 2562
คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว3985 1 ต.ค. 2562
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2561 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว4491 1 ต.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ต.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17710-17722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ต.ค. 2562
ตรวจสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว128 1 ต.ค. 2562
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3978 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 1 ต.ค. 2562
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3939 [คู่มือจังหวัด] [คู่มืออปท.] 1 ต.ค. 2562
การรายงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว3963 1 ต.ค. 2562
<< หน้าแรก...     26      27      28      29     (30)     31      32      33      34     ....หน้าสุดท้าย >> 898
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551