ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว771 20 มี.ค. 2556
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.2/ว10-11 20 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าาชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 11 - 12 สน.บถ. มท 0809.9/ว773 19 มี.ค. 2556
แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (info) หัวข้อ "แบบสำรวจ กสทช." ศส. มท 0806/ว768 [รายละเอียด] 19 มี.ค. 2556
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว770 19 มี.ค. 2556
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว769 19 มี.ค. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว55 [รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง] [รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม] 19 มี.ค. 2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2554 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว765 19 มี.ค. 2556
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการจัดโครงการประชุมเพิ่มทักษะฯ รุ่นที่ 4 ช่วงที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว772 19 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และการติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [บัญชีรายชื่อฯ] 18 มี.ค. 2556
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กค. มท 0803/426 18 มี.ค. 2556
การพิารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว757 18 มี.ค. 2556
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 สน.กศ. มท 0893.2/726 18 มี.ค. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว731 18 มี.ค. 2556
คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว746 15 มี.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 2 (เดือนเษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 15 มี.ค. 2556
โครงการพัฒนาเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ชุมชนเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว750 15 มี.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 26 - 27 สน.กศ. มท 0893.4/ว538 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 26] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 27] 15 มี.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 28 สน.กศ. มท 0893.4/ว540 [บัญชีรายชื่อฯ] 15 มี.ค. 2556
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว740 15 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     448      449      450      451     (452)     453      454      455      456     ....หน้าสุดท้าย >> 852