หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.4/ว1878 26 ส.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ส.ค. 2556
ส่งคืนเงินค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย กค. มท 0803/ว1821 26 ส.ค. 2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 26 ส.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามประเมินผล สน.สส. มท 0891.4/ว1851 23 ส.ค. 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด" ประจำปี 2556 สนับสนุนโครงการ Clean up the World ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สน.สส. มท 0891.4/ว1860 23 ส.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1856 23 ส.ค. 2556
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีต่อ ๆ ไป ตบ. มท 0805/ว3395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ส.ค. 2556
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1857 [คู่มือ] 22 ส.ค. 2556
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1852 22 ส.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว142 22 ส.ค. 2556
สำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการ/พนักงานครูท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ สำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล สน.บถ. มท 0809.9/ว1846 21 ส.ค. 2556
รายชื่อผู้เข้ารับการอมรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.5/ว54 [รายชื่อ] 21 ส.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1828 21 ส.ค. 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) สน.กศ. มท 0893.2/ว1825 20 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1835 [รายชื่อ] 20 ส.ค. 2556
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ สน.สส. มท 0891.4/ว1823 20 ส.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สน.กศ. มท 0893.3/ว1836 20 ส.ค. 2556
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 20 ส.ค. 2556
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1827 [คู่มือ] 19 ส.ค. 2556
<< หน้าแรก...     448      449      450      451     (452)     453      454      455      456     ....หน้าสุดท้าย >> 881
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551