หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3663 10 ก.ย. 2556
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1945 10 ก.ย. 2556
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1943 10 ก.ย. 2556
ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/1972 10 ก.ย. 2556
การเปิดรับใบสมัครทุนชีฟนิ่ง สน.พส. มท 0810.4/ว1968 10 ก.ย. 2556
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง กค. มท 0803/ว1971 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.ย. 2556
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1970 10 ก.ย. 2556
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว158 10 ก.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2556 รุ่นที่ 3/2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1963 9 ก.ย. 2556
การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สน.สส. มท 0891.3/ว1961 9 ก.ย. 2556
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1955 [แบบแจ้งรายละเอียด] 9 ก.ย. 2556
การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว1939 9 ก.ย. 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เพิ่มเติม) ผ่านทางระบบ GFMIS ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1944 9 ก.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1950 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม] 6 ก.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1949 06/09/2556 6 ก.ย. 2556
ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ สล. มท 0801.3/ว591 6 ก.ย. 2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937 5 ก.ย. 2556
หนังสือสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กฯ และโครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กฯ สน.กศ. มท 0893.4/ว1946 5 ก.ย. 2556
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3569 5 ก.ย. 2556
การรายงานผลความสำเร็จคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1940 5 ก.ย. 2556
<< หน้าแรก...     436      437      438      439     (440)     441      442      443      444     ....หน้าสุดท้าย >> 872
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551