หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทากงารศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1922 [รายชื่อโรงเรียน] 5 ก.ย. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1936 5 ก.ย. 2556
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กค. มท 0803/ว1933 4 ก.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.5/ว58 [บัญชีรายชื่อฯ] 4 ก.ย. 2556
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว230 4 ก.ย. 2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1917 3 ก.ย. 2556
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1927 3 ก.ย. 2556
นโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1863 3 ก.ย. 2556
แนวทางการดำเนินงานตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ก.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1916 2 ก.ย. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1915 2 ก.ย. 2556
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1900 2 ก.ย. 2556
การพิจารณาผ่อนผันการก่อหนี้ตามมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1914 2 ก.ย. 2556
เร่งรัดการจัดทำข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1904 30 ส.ค. 2556
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1903 30 ส.ค. 2556
ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.5/ว33 , ว34 30 ส.ค. 2556
การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว235 30 ส.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 กค. มท 0803/ว1901 30 ส.ค. 2556
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงกร Young Leaders Program ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว107 30 ส.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมนักวิจัยหลักสูตรการวิจัยเชิงปริมาณแบบสหวิทยาการให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว1897 30 ส.ค. 2556
<< หน้าแรก...     437      438      439      440     (441)     442      443      444      445     ....หน้าสุดท้าย >> 872
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551