หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
โครงการอบรมสัมมนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1828 21 ส.ค. 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) สน.กศ. มท 0893.2/ว1825 20 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1835 [รายชื่อ] 20 ส.ค. 2556
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ สน.สส. มท 0891.4/ว1823 20 ส.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สน.กศ. มท 0893.3/ว1836 20 ส.ค. 2556
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 20 ส.ค. 2556
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1827 [คู่มือ] 19 ส.ค. 2556
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว3362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ส.ค. 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว211 19 ส.ค. 2556
รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน กค. มท 0803/ว1822 19 ส.ค. 2556
ขอส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว1686 19 ส.ค. 2556
การกรอกข้อมูลเแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1790 19 ส.ค. 2556
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1793 [บัญชีจัดสรร] 19 ส.ค. 2556
การรายงานผลการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1811 16 ส.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (เพิ่มเติมเงินเดือน) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1172 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 16 ส.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1808 [บัญชีรายชื่อ] 15 ส.ค. 2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว8 15 ส.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1803 15 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1801 14 ส.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2555 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ผ่านทางระบบ GFMIS) สน.คท. มท 0808.2/ว1781 14 ส.ค. 2556
<< หน้าแรก...     439      440      441      442     (443)     444      445      446      447     ....หน้าสุดท้าย >> 871
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551