หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)(มท 0803/ว957) 8 พ.ค. 2551
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล แทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว1453) 8 พ.ค. 2551
หารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย (มท 0804.4/ว943) 8 พ.ค. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขาดทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0808.3/ว916) 8 พ.ค. 2551
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(มท 0809.5/ว68) 8 พ.ค. 2551
การ หารือเกี่ยวกับการขอถอนอุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นของ เทศบาลตำบลหนองบัว (มท 0804.4/ว931) 7 พ.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว908) 7 พ.ค. 2551
ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้ รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551 (มท 0803/ว909) 7 พ.ค. 2551
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นราย เดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551 (มท 0803/ว932) 7 พ.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว946) 7 พ.ค. 2551
การสำรวจข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และค่าสาธารณูปโภค ประจำปี 2550-2551 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ว940) 7 พ.ค. 2551
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 พ.ค. 2551
การขยายวงเงินกู้สามัญ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอกู้เงินสามัญ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 6 พ.ค. 2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ อปท. 6 พ.ค. 2551
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [แบบรายงานโครงการฯ] 6 พ.ค. 2551
การดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครูแกนนำในสังกัด โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายา เสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว906) 2 พ.ค. 2551
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 14-19 พ.ค. 2551(มท 0893.4/ว891) 2 พ.ค. 2551
ทุนฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร Air Pollution Management (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว922) 2 พ.ค. 2551
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว920) 2 พ.ค. 2551
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว919) 2 พ.ค. 2551
<< หน้าแรก...     840      841      842      843     (844)     845      846      847      848     ....หน้าสุดท้าย >> 923
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551