หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การกรอกข้อมูลเแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1790 19 ส.ค. 2556
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1793 [บัญชีจัดสรร] 19 ส.ค. 2556
การรายงานผลการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1811 16 ส.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (เพิ่มเติมเงินเดือน) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1172 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 16 ส.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1808 [บัญชีรายชื่อ] 15 ส.ค. 2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่ อปท. จัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว8 15 ส.ค. 2556
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1803 15 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1801 14 ส.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2555 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ผ่านทางระบบ GFMIS) สน.คท. มท 0808.2/ว1781 14 ส.ค. 2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ้งที่ส่งมาด้วย 2] 14 ส.ค. 2556
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1794 13 ส.ค. 2556
แนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1991 13 ส.ค. 2556
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3260 9 ส.ค. 2556
การมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชา สล. มท 0801.1/ว65 9 ส.ค. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/ว1770 9 ส.ค. 2556
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556) ผ่านระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ส.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร ด่วนมาก สพบ. มท 0807.2/ว1761 8 ส.ค. 2556
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 "บทว่าด้วยการบริการจัดการน้ำและอุทกภัย" สน.พส. มท 0810.5/ว1771 8 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1769 7 ส.ค. 2556
ขอเชิญประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1754 7 ส.ค. 2556
<< หน้าแรก...     433      434      435      436     (437)     438      439      440      441     ....หน้าสุดท้าย >> 865
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551