สำรวจรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1292 28 พ.ค. 2556
แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี กค. มท 0803/ว1280 27 พ.ค. 2556
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1260 27 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 36 สน.กศ. มท 0893.4/ว1210 [บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 36] 27 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 35 สน.กศ. มท 0893.4/ว1209 [บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 35] 27 พ.ค. 2556
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว97 27 พ.ค. 2556
โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1286 27 พ.ค. 2556
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1278 27 พ.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 32 สน.บถ. มท 0809.6/ว1288 [บัญชีรายชื่อ] 27 พ.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว95 27 พ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2556 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1277 [บัญชีรายชื่อ] 27 พ.ค. 2556
การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สน.กม. มท 0804.1/ว1257 27 พ.ค. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1274 23 พ.ค. 2556
การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.สส. ม 0891.4/ว1258 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 23 พ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 15วัน) รุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1276 [บัญชีรายชื่อฯ] 23 พ.ค. 2556
การคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1262 23 พ.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1216 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 23 พ.ค. 2556
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล น.บถ. มท 0809.2/ว31 23 พ.ค. 2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) สน.กศ. มท 0893.4/ว1263 23 พ.ค. 2556
การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 23 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     433      434      435      436     (437)     438      439      440      441     ....หน้าสุดท้าย >> 850