หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม สน.คท. มท 0808.2/ว4952 20 ธ.ค. 2556
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2614 19 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว2507 [รายชื่อ] 19 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว2506 [รายชื่อ] 19 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว2505 [รายชื่อ] 19 ธ.ค. 2556
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4951 19 ธ.ค. 2556
ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2609 19 ธ.ค. 2556
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2605 19 ธ.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สน.บถ. มท 0809.2/ว2580 19 ธ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2603 18 ธ.ค. 2556
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2601 18 ธ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2602 18 ธ.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต. Energy Awards" สน.สส. มท 0891.4/ว2590 17 ธ.ค. 2556
ขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งเอกสารของเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีผลสำเร็จในการดำเนินการตามขั้นตอนตัวชี้วัด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2599 17 ธ.ค. 2556
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ธ.ค. 2556
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2585 [ประกาศ] [ใบสมัคร] 17 ธ.ค. 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สน.สส. มท 0891.3/ว2581 17 ธ.ค. 2556
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) กจ. มท 0802.4/ว2575 16 ธ.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20976-21051 [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบฯ] 16 ธ.ค. 2556
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว2573 16 ธ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     434      435      436      437     (438)     439      440      441      442     ....หน้าสุดท้าย >> 884
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551