การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556) (ส่วนภูมิภาค) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.2/ว1476 1 ก.ค. 2556
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันทางวิชาการฯ และกำหนดการส่งเล่มรายงานการประกวดแข่งขันโครงงานฯ และการประกวดสื่อและนวัตกรรมฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1521,1523 [หลักเกณฑ์การประกวดฯ] 1 ก.ค. 2556
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว1531 1 ก.ค. 2556
อัตราราคางานต่อหน่วย กค. มท 0803/ว1527 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ก.ค. 2556
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Good Governance and Management of Rural Development Programme สน.พส. มท 0810.4/ว1530 28 มิ.ย. 2556
ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" สน.บถ. มท 0809.5/ว45 28 มิ.ย. 2556
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.5/ว46 [รายชื่อ] 28 มิ.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.L.T.C. (ระดับ 3 ท่อน) สน.กศ. มท 0893.2/ว1500 28 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1519 28 มิ.ย. 2556
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2642 28 มิ.ย. 2556
ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security สน.พส. มท 0810.4/ว1520 28 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อและข้อมูลของผู้รับผิดชอบตามนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1517 27 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1511 [บัญชีจัดสรรเงินภาษี] 27 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1484 27 มิ.ย. 2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1506 27 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" สน.กศ. มท 0893.4/ว1496 26 มิ.ย. 2556
การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1503 26 มิ.ย. 2556
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการและทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1504 26 มิ.ย. 2556
ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 2 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1499 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1498 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม] 26 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     434      435      436      437     (438)     439      440      441      442     ....หน้าสุดท้าย >> 858