หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว22 15 ส.ค. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/รองนายก อปท.) พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/57 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1371 [รายชื่อ] 15 ส.ค. 2557
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว16 15 ส.ค. 2557
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1352 15 ส.ค. 2557
ขอความร่วมมือกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1364 [เอกสารแนบ] 15 ส.ค. 2557
การตรวจสอบประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ สน.บถ. มท 0809.6/ว38 15 ส.ค. 2557
สำรวจข้อมูลด้านกีฬาและนันทนาการที่ต้องใช้พื้นยางสังเคราะห์ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1363 15 ส.ค. 2557
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1356 15 ส.ค. 2557
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว85 14 ส.ค. 2557
สรุปผลการสัมมนาหัวข้อ (รู้เขา รู้เรา ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... Know the ASEAN Ways, Play the ASEAN Roles) กจ. มท 0802.4/ว1355 13 ส.ค. 2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว57 13 ส.ค. 2557
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวาจาระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course: AOCC) รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว44 13 ส.ค. 2557
การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1353 8 ส.ค. 2557
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1351 8 ส.ค. 2557
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 7/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว200 8 ส.ค. 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2557 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1350 8 ส.ค. 2557
ขอเลื่อนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว316 8 ส.ค. 2557
เปลี่ยนแปลงการประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1348 7 ส.ค. 2557
โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1347 7 ส.ค. 2557
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1341 7 ส.ค. 2557
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 923
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551