รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว95 27 พ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 3/2556 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1277 [บัญชีรายชื่อ] 27 พ.ค. 2556
การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สน.กม. มท 0804.1/ว1257 27 พ.ค. 2556
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และก่อสร้างลานกีฬา ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1274 23 พ.ค. 2556
การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.สส. ม 0891.4/ว1258 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 23 พ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผุ้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 15วัน) รุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1276 [บัญชีรายชื่อฯ] 23 พ.ค. 2556
การคัดเลือกครูดีเด่น ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1262 23 พ.ค. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1216 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 23 พ.ค. 2556
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล น.บถ. มท 0809.2/ว31 23 พ.ค. 2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) สน.กศ. มท 0893.4/ว1263 23 พ.ค. 2556
การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 23 พ.ค. 2556
การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว1264 23 พ.ค. 2556
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว1254 23 พ.ค. 2556
การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11 - 12 สน.บถ. มท 0809.5/ว37 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 11] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 12] 22 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1255 22 พ.ค. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 22 พ.ค. 2556
การจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1240 22 พ.ค. 2556
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว125 21 พ.ค. 2556
โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1239 [บัญชีรายชื่อฯ] 21 พ.ค. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2556 สล. มท 0801.2/ว123 20 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 852