โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1404 [logo OTPC] [คู่มือการใช้งาน] 13 มิ.ย. 2556
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว5625 13 มิ.ย. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว110 13 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว1394 [รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ] 13 มิ.ย. 2556
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนจากกองทุนแคนาดาเพื่อการริเริ่มของท้องถิ่น สน.พส. มท 0204.1/ว681 13 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1405 12 มิ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 12 มิ.ย. 2556
โครงการ "สัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่น 13 และรุ่น 14 สน.บถ. มท 0809.5/ว39 [รายชื่อฝึกอบรมฯ] 12 มิ.ย. 2556
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1401 12 มิ.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1395 [รายชื่อ] [แบบฟอร์มการชำระเงิน] 12 มิ.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1399 11 มิ.ย. 2556
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/5624 11 มิ.ย. 2556
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2553 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว1398 11 มิ.ย. 2556
หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลรวมกันเพื่อสอบคัดเลือกในสายงานรองปลัดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว33 11 มิ.ย. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว108 [รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล] [รายงานสรุปข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับกรม] 11 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1389 10 มิ.ย. 2556
การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 มิ.ย. 2556
สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1386 10 มิ.ย. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว39 7 มิ.ย. 2556
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ สล. มท 0801.1/ว38 7 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     437      438      439      440     (441)     442      443      444      445     ....หน้าสุดท้าย >> 858