ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการรับผิดชอบสายงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สล. มท 0801.1/ว37 7 มิ.ย. 2556
การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1365 7 มิ.ย. 2556
โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน สน.สส. มท 0891.3/ว1384 7 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 12 สน.กศ. มท 0893.4/ว1382 [บัญชีรายชื่อ] 7 มิ.ย. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 11 สน.กศ. มท 0893.4/ว1381 [บัญชีรายชื่อ] 7 มิ.ย. 2556
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว1379 7 มิ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา สพบ. มท 0807.4/ว1375 7 มิ.ย. 2556
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1377 7 มิ.ย. 2556
การรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว1380 7 มิ.ย. 2556
หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 สน.บถ. มท 0809.2/ว32 7 มิ.ย. 2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1373 7 มิ.ย. 2556
การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร สน.สส. มท 0891.3/ว1363 7 มิ.ย. 2556
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Trainers Training on Self Help Groups Formation, Growth and Sustenance ด่วน สน.พส. มท 0810.4/ว1370 6 มิ.ย. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2556 ของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง กจ. มท 0802.4/ว1348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มิ.ย. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2556 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กจ. มท 0802.4/ว1347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มิ.ย. 2556
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2306 6 มิ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว5427 6 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1361 6 มิ.ย. 2556
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1364 6 มิ.ย. 2556
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1362 6 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     438      439      440      441     (442)     443      444      445      446     ....หน้าสุดท้าย >> 858