หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 (MoPH. - MoAC. Rabies Awards 2013) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1573 11 ก.ค. 2556
การประชุมปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1599 11 ก.ค. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1608 11 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ฝึกสอนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1591 11 ก.ค. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1595 10 ก.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1598 10 ก.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) สน.บถ. มท 0809.5/ว48 9 ก.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" สน.บถ. มท 0809.5/ว47 9 ก.ค. 2556
ยกเลิกการชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1512 9 ก.ค. 2556
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1583 8 ก.ค. 2556
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกบัญชีโครงการพัฒนาเมือง ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1585 8 ก.ค. 2556
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์และขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กค. มท 0803/ว1580 [เอกสารแนบ ว71] [เอกสารแนบ ว57] 8 ก.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พร. มท 0890.4/ว1581 8 ก.ค. 2556
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1539 5 ก.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 ด่วนมาก สน.สส. มท 0891.3/ว1574 5 ก.ค. 2556
ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1575 5 ก.ค. 2556
การชำระและรับรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย สถ. ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว50 5 ก.ค. 2556
ทุนรัฐบาลสิงค์โปร์ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว1562 5 ก.ค. 2556
เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายดำเนินการรายงานข้อมูลเด็กตามโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร ด่วนมาก สน.กศ. มท0893.4/ว1563 5 ก.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยเพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1546 [บัญชีรายชื่อ] 4 ก.ค. 2556
<< หน้าแรก...     439      440      441      442     (443)     444      445      446      447     ....หน้าสุดท้าย >> 865
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551