หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20976-21051 [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบฯ] 16 ธ.ค. 2556
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว2573 16 ธ.ค. 2556
การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สน.พส. มท 0810.3/ว2564 13 ธ.ค. 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2545 13 ธ.ค. 2556
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 สน.บถ. 12 ธ.ค. 2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบรหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2553 12 ธ.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ธ.ค. 2556
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2549 11 ธ.ค. 2556
การประชาสัมพันธ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งพิเศษในเดือนมหามงคล สล. มท 0201.3/ว4891 11 ธ.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว2538 [รายชื่อ] 9 ธ.ค. 2556
คำสั่งการปฏิบัติราชการและการรักษาราชการ กจ. มท 0802.4/ว2537 9 ธ.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว2536 6 ธ.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116 6 ธ.ค. 2556
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สน.บถ. มท 0809.2/ว100 6 ธ.ค. 2556
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/ว2504 4 ธ.ค. 2556
ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กรเข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุประจำปี 2557 มท 0891.3/ว2519 3 ธ.ค. 2556
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว2513 29 พ.ย. 2556
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2516 29 พ.ย. 2556
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2509 29 พ.ย. 2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว2512 29 พ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     432      433      434      435     (436)     437      438      439      440     ....หน้าสุดท้าย >> 881
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551