ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา สพบ. มท 0807.4/ว1375 7 มิ.ย. 2556
การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2556 ครั้งที่ 1/2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1377 7 มิ.ย. 2556
การรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว1380 7 มิ.ย. 2556
หารือการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อย้ายพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 สน.บถ. มท 0809.2/ว32 7 มิ.ย. 2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1373 7 มิ.ย. 2556
การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร สน.สส. มท 0891.3/ว1363 7 มิ.ย. 2556
ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูตร Trainers Training on Self Help Groups Formation, Growth and Sustenance ด่วน สน.พส. มท 0810.4/ว1370 6 มิ.ย. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2556 ของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง กจ. มท 0802.4/ว1348 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มิ.ย. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2/2556 ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กจ. มท 0802.4/ว1347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 มิ.ย. 2556
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2306 6 มิ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว5427 6 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1361 6 มิ.ย. 2556
แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1364 6 มิ.ย. 2556
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1362 6 มิ.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.5/ว3 [รายชื่อ] 6 มิ.ย. 2556
แบบสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการให้บริการระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ศส. มท 0806/ว1359 5 มิ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1358 5 มิ.ย. 2556
ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีฯ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว151 4 มิ.ย. 2556
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1357 4 มิ.ย. 2556
ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.3/ว1235 [สิ่งที่ส่งมาด้วย ฯ] [สิ่งทีส่งมาด้วย 2ฯ] 4 มิ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     432      433      434      435     (436)     437      438      439      440     ....หน้าสุดท้าย >> 852