การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว1022 18 เม.ย. 2556
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เพิ่มเติม รุ่นที่ 33 - 35) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1023 [บัญชีรายชื่อฯ] 18 เม.ย. 2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สน.สส. มท 0891.4/ว996 18 เม.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเข้ารับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในหลักสูตร Governance and Anti-Corruption ประจำปี 2555 (เพิ่มเติม) (สำหรับประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการ) ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว991 17 เม.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1000 17 เม.ย. 2556
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.5/ว25 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 เม.ย. 2556
การสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว3702 17 เม.ย. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1004 17 เม.ย. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว69 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 17 เม.ย. 2556
คู่มือการเรียกรายงานรบบจัดซื้อจัดจ้างในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) และคู่มือการเรียกรายงานระบบบัญชีแยกประเภทในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 17 เม.ย. 2556
ขอความร่วมมือในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1001 17 เม.ย. 2556
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว 995 11 เม.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ ด่วนมาก กจ. มท 0802.3/ว994 11 เม.ย. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว88 11 เม.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว985 11 เม.ย. 2556
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว990 11 เม.ย. 2556
รายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว67 11 เม.ย. 2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1596 10 เม.ย. 2556
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่ยุคประชาคมอาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพครูภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมศึกษา) สน.กศ. มท 0893.2/ว968 10 เม.ย. 2556
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" วันที่ 24 เมษายน 2556 สล. 10 เม.ย. 2556
<< หน้าแรก...     441      442      443      444     (445)     446      447      448      449     ....หน้าสุดท้าย >> 850