แจ้งย้ายสถานที่ตั้งส่วนราชการ สล. มท 0201.2/ว1146 14 มี.ค. 2556
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0801.3/ว2554 14 มี.ค. 2556
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2556 สล. มท 0801.3/ว23 14 มี.ค. 2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว710 14 มี.ค. 2556
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับไปปฏิบัติหน้าที่ประจำใน ศอ.บต. เป็นกรณีพิเศษ กจ. มท 0802.3/ว715 13 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่7 - รุ่นที่ 8 สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 7] [บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 8] 13 มี.ค. 2556
รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.5/ว17 [บัญชีรายชื่อฯ] 13 มี.ค. 2556
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว697 13 มี.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งวดที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2556) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว708 13 มี.ค. 2556
การแอบอ้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว711 13 มี.ค. 2556
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.3/ว696 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 13 มี.ค. 2556
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย สล. มท 0801.3/ว703 13 มี.ค. 2556
แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำรองห้องพัก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว700 12 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตบ. มท 0805/ว699 12 มี.ค. 2556
ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว13 12 มี.ค. 2556
การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นระดับ 8ว สน.บถ. มท 0809.2/ว14 12 มี.ค. 2556
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กค. มท 0803/ว698 12 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว582 12 มี.ค. 2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและพนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 สน.บถ. มท 0809.4/ว606 [แบบรายงานฯ] 12 มี.ค. 2556
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว638 11 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก...     448      449      450      451     (452)     453      454      455      456     ....หน้าสุดท้าย >> 850