หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1786 [รายละเอียด] 7 ต.ค. 2557
การเร่งรัดการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.9/ว28 7 ต.ค. 2557
แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน กค. มท 0803/ว1781 [เอกสารแนบ] 7 ต.ค. 2557
สรุปประเด็นการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.4/ว1775 6 ต.ค. 2557
บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1772 6 ต.ค. 2557
การเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิทั้งหมดที่ได้ขึ้นทะเบียนสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 3 ต.ค. 2557
แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1771 3 ต.ค. 2557
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6 [สรุปผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ เทศบาล] [สรุปผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ อบต.] 3 ต.ค. 2557
ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online) กค. มท 0803/ว1768 3 ต.ค. 2557
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ศส. มท 0806/ว1767 3 ต.ค. 2557
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สน.กศ. มท 0893.2/ว1763 3 ต.ค. 2557
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐานและโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างต้นแบบ ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1762 3 ต.ค. 2557
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2556 - 2557 สน.กศ. มท 0893.4/ว1753 2 ต.ค. 2557
สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครบรอบ 12 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2557 สล. มท 0801.3/ว36 2 ต.ค. 2557
การรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1757 2 ต.ค. 2557
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 1 ต.ค. 2557
ผลการดำเนินงานเงินค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1751 1 ต.ค. 2557
ติดตามการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1750 1 ต.ค. 2557
การสำรวจสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม ชี้แจงมาตรฐาน คู่มือ และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1587 1 ต.ค. 2557
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว22 1 ต.ค. 2557
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 933
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551