หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการ อบต. Energy Awards" สน.สส. มท 0891.4/ว2590 17 ธ.ค. 2556
ขอความร่วมมือจังหวัดจัดส่งเอกสารของเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบลที่มีผลสำเร็จในการดำเนินการตามขั้นตอนตัวชี้วัด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2599 17 ธ.ค. 2556
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2591 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ธ.ค. 2556
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2585 [ประกาศ] [ใบสมัคร] 17 ธ.ค. 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สน.สส. มท 0891.3/ว2581 17 ธ.ค. 2556
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) กจ. มท 0802.4/ว2575 16 ธ.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/20976-21051 [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบฯ] 16 ธ.ค. 2556
โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บแล็ต) ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว2573 16 ธ.ค. 2556
การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 สน.พส. มท 0810.3/ว2564 13 ธ.ค. 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2545 13 ธ.ค. 2556
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 สน.บถ. 12 ธ.ค. 2556
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบรหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2553 12 ธ.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2522 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ธ.ค. 2556
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2549 11 ธ.ค. 2556
การประชาสัมพันธ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งพิเศษในเดือนมหามงคล สล. มท 0201.3/ว4891 11 ธ.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว2538 [รายชื่อ] 9 ธ.ค. 2556
คำสั่งการปฏิบัติราชการและการรักษาราชการ กจ. มท 0802.4/ว2537 9 ธ.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว2536 6 ธ.ค. 2556
การแต่งตั้งข้าราชการ ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116 6 ธ.ค. 2556
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สน.บถ. มท 0809.2/ว100 6 ธ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     436      437      438      439     (440)     441      442      443      444     ....หน้าสุดท้าย >> 886
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551