การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - ญี่ปุ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว17 20 ก.พ. 2556
โครงการส่งเสริมสวัสดิการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ ของสำนักงาน สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว501 20 ก.พ. 2556
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี ... ชีวีสดใส เพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 7 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/1622 20 ก.พ. 2556
ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กจ. 56/2556 19 ก.พ. 2556
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.5/ว13 [รายชื่อผู้เข้าอบรม] 19 ก.พ. 2556
การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว506 19 ก.พ. 2556
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2555 ที่ขาดคุณสมบัติ (เพิ่มเติม) สน.บถ. 19 ก.พ. 2556
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว483 19 ก.พ. 2556
แนวทางการตรวจสอบรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว499 [เอกสารแนบ] 18 ก.พ. 2556
ข้าราชการการเมืองขอลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว9 18 ก.พ. 2556
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กค. มท 0803/ว498 18 ก.พ. 2556
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 กรณีสัญญาที่ต้องใช้งบประมาณผูกพันข้ามปีและกรณีสัญญาที่ต้องมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว479 18 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สพบ. มท 0807.3/ว295 [กำหนดการฯ] [บัญชีรายชื่อฯ] 15 ก.พ. 2556
โครงการเพิ่มสมรรถนะและบูรณาการการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท0810.2/472 15 ก.พ. 2556
การประกาศรายชื่อผุ้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2556) สน.บถ. มท 0809.9/ว455 15 ก.พ. 2556
การดำเนินงานมหกรรม ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว465 15 ก.พ. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว463 15 ก.พ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งเดียวกัน กรณีย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม) กจ. มท 0802.4/ว458 15 ก.พ. 2556
ขอให้ชี้แจง การจัดส่งช้อมูลแผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/1639 15 ก.พ. 2556
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 และ 2555 สน.คท. มท 0808.4/ว340 15 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     453      454      455      456     (457)     458      459      460      461     ....หน้าสุดท้าย >> 850