หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) สน.กศ. มท 0893.4/ว1263 23 พ.ค. 2556
การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 23 พ.ค. 2556
การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด สน.บถ. มท 0809.9/ว1264 23 พ.ค. 2556
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งคำสั่งและทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว1254 23 พ.ค. 2556
การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11 - 12 สน.บถ. มท 0809.5/ว37 [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 11] [บัญชีรายชื่อ รุ่นที่ 12] 22 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1255 22 พ.ค. 2556
รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและบัญชีที่ต้องไม่มียอดค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 22 พ.ค. 2556
การจัดการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1240 22 พ.ค. 2556
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว125 21 พ.ค. 2556
โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1239 [บัญชีรายชื่อฯ] 21 พ.ค. 2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2556 สล. มท 0801.2/ว123 20 พ.ค. 2556
สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ศส. มท 0806/ว1234 20 พ.ค. 2556
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1231 20 พ.ค. 2556
แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2559) สน.กศ. มท 0893.1/ว1228 20 พ.ค. 2556
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กจ. มท 0202.3/5600 20 พ.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1201 17 พ.ค. 2556
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1202 17 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับชมการเปิดโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1225 17 พ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว1212 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 พ.ค. 2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 10 สน.กศ. มท 0893.4/ว1213 [บัญชีรายชื่อฯ] 17 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     455      456      457      458     (459)     460      461      462      463     ....หน้าสุดท้าย >> 871
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551