การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกาพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว224 25 ม.ค. 2556
การปฎิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว12 25 ม.ค. 2556
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว223 25 ม.ค. 2556
ยืนยันข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว226 25 ม.ค. 2556
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0201.2/ว327 24 ม.ค. 2556
การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.5/ว6 [บัญชีรายชื่อฯ] 24 ม.ค. 2556
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.4/ว215 24 ม.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว214 24 ม.ค. 2556
การประชาสัมพันธ์และชี้แจงปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว212 24 ม.ค. 2556
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย กจ. 24 ม.ค. 2556
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว204 23 ม.ค. 2556
ยกเลิกการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก และการคัดเลือก ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.2/45 23 ม.ค. 2556
ชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว201 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์) สน.บถ. มท 0809.4/ว199 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาปฐมวัย และ กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา) สน.บถ. มท 0809.4/ว198 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ) สน.บถ. มท 0809.4/ว197 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย) สน.บถ. มท 0809.4/ว196 23 ม.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ กลุ่มสาระวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์) สน.บถ. มท 0809.4/ว195 23 ม.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว191 23 ม.ค. 2556
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว188 23 ม.ค. 2556
<< หน้าแรก...     459      460      461      462     (463)     464      465      466      467     ....หน้าสุดท้าย >> 850