หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สน.คท. มท 0808.4/ว2101 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 พ.ค. 2562
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว2092 29 พ.ค. 2562
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว3188 29 พ.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2094 29 พ.ค. 2562
คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) คู่มือการจัดการข้อมูลรายละเอียดที่ดิน และแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2093 29 พ.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ สน.คท. มท 0808.2/9599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 พ.ค. 2562
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 พ.ค. 2562
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2054 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 พ.ค. 2562
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2080 28 พ.ค. 2562
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับต้นสังกัด กศ. มท 0816.3/ว2029 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 พ.ค. 2562
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2082 28 พ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สน.คท. มท 0808.2/ว2051 28 พ.ค. 2562
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2050 28 พ.ค. 2562
การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3- 6] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7] 28 พ.ค. 2562
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบจัดการความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2084 28 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และออกแบบเทคโนโลยีที่มีความประสงค์จะเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ (กิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) กศ. มท 0816.3/ว2049 28 พ.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2048 28 พ.ค. 2562
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2077 28 พ.ค. 2562
การจัดทำข้อมูลค่าเช่าบ้านปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2052 [เอกสารแนบ] 27 พ.ค. 2562
แจ้งเร่งรัดการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ 9566 [บัญชีจังหวัดแนบท้าย] 27 พ.ค. 2562
<< หน้าแรก...     38      39      40      41     (42)     43      44      45      46     ....หน้าสุดท้าย >> 880
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551