หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับศูนย์เยาวชนต้นแบบ ประจำปี 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว1566) 24 ก.ค. 2551
โครงการความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1567) 24 ก.ค. 2551
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท 0803/ว1451) ส่วนที่ 1 [ส่วนที่ 2] 23 ก.ค. 2551
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จากระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (Management Information System : MIS)(มท 0803/ว1549) 23 ก.ค. 2551
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1546) 23 ก.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี,บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)(มท 0807.3/ว1559) 23 ก.ค. 2551
โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1556,1547) 23 ก.ค. 2551
ประชาสัมพันธ์เรียกผู้สอบคัดเลือกกรณีพิเศษได้ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 ก.ค. 2551
ประเด็นการประชุมปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหาร สถ. และท้องถิ่นจังหวัด วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 2551 22 ก.ค. 2551
ระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2551 วันศุกร์ที่ 25 ก.ค.2551 22 ก.ค. 2551
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว21) 22 ก.ค. 2551
กำหนดการแข่งขันทางวิชาการและกำหนดการแสดงบนเวที งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2551 22 ก.ค. 2551
การ ตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง เปลี่ยน "ภาระ" ให้เป็น "พลัง" การใช้พลังงานหมุนเวียนในครัวเรือนสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2551 (วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1550) 22 ก.ค. 2551
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ... (มท 0810.2/ว1545) 22 ก.ค. 2551
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ 22 ก.ค. 2551
ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ 22 ก.ค. 2551
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว และระดับ 7ว 21 ก.ค. 2551
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว125) 21 ก.ค. 2551
การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างและผู้ประกอบอาชีพอื่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0803/ว1537) 21 ก.ค. 2551
ค่าใช้จ่ายในการนำบุคลากรส่วนท้องถิ่นและชุมชนมาศึกษาดูงาน/หรือเข้าร่วมประชุม เสวนาทางวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2551(ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2220) 16 ก.ค. 2551
<< หน้าแรก...     836      837      838      839     (840)     841      842      843      844     ....หน้าสุดท้าย >> 931
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551