หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
แนว ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (มท 0803/ว1156) 5 มิ.ย. 2551
ยุติโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (มท 0810.4/ว62) 5 มิ.ย. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 11-16 มิ.ย. 2551 5 มิ.ย. 2551
แบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะรุ่นเพิ่มเติมหลังจากรุ่นที่ 59 เท่านั้น 5 มิ.ย. 2551
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ7ว และเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี 2551(มท 0802.4/ว1160) 5 มิ.ย. 2551
เร่งรัดการดำเนินงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว1147) 4 มิ.ย. 2551
เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว6562) 4 มิ.ย. 2551
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (ที่ มท 0803/ว 1142) 4 มิ.ย. 2551
การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบถ่ายโอนฯ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว1149) 4 มิ.ย. 2551
การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "จากพนักงานส่วนตำบล ก้าวสู่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1139) 3 มิ.ย. 2551
การปฎิบัติงานในระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน (มท 0803/ว1129) 3 มิ.ย. 2551
การ รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง และสาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1130) 2 มิ.ย. 2551
การ รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการการคลัง รุ่นที่ 1 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.3/ว1131) 2 มิ.ย. 2551
แนวปฏิบัติการแก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1120) 2 มิ.ย. 2551
การกลับรายการเอกสารและการแก้ไขเอกสารขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (มท 0803/ว1119) 2 มิ.ย. 2551
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1124) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สถานที่พักและสถานที่อบรม] 2 มิ.ย. 2551
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2551 2 มิ.ย. 2551
มาตรฐาน ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่จะ เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ (มท 0809.2/ว80) 2 มิ.ย. 2551
ประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ปี 2551 2 มิ.ย. 2551
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 4)(ด่วนมาก ที่ มท0810.5/ว1122) 2 มิ.ย. 2551
<< หน้าแรก...     844      845      846      847     (848)     849      850      851      852     ....หน้าสุดท้าย >> 931
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551