หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลางเรียกรับเงินบริจาค 25 ต.ค. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือนตุลาคม 2549 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว1815) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 25 ต.ค. 2549
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2547 (มท 0802.2/ว418) 19 ต.ค. 2549
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร (มท 0803/ว1763) 19 ต.ค. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว1762) 19 ต.ค. 2549
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการตายตามโครงการจ่ายตรง (มท 0803/ว1760) 19 ต.ค. 2549
การเปลี่ยนแปลงรอบการประมวลผลรายงานประจำเดือนใน web report (มท 0803/ว1764) 19 ต.ค. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 (มท 0803/ว1765) 19 ต.ค. 2549
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว1795) [บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ] 19 ต.ค. 2549
บัญชี รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้จัดส่งคำขอประเมินคุณลักษณะบุคคลและประเมิน ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป และกลุ่มนิติกร 19 ต.ค. 2549
วิธีปฎิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา (มท 0803/ว1759) 18 ต.ค. 2549
อัตราค่าบริหารสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว1761) 18 ต.ค. 2549
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1772) 16 ต.ค. 2549
กิจกรรม "ท้องถิ่นไทย ร้อยใจปวงประชา ให้สัญญาสร้างสรรค์ความดี ... สู่ 60 ล้านความดีเพื่อในหลวง" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 274) 16 ต.ค. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 16 ต.ค. 2549
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับ 8ว (มท 0802.4/ว 1767) 16 ต.ค. 2549
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท 0808.3/ว 1754) 13 ต.ค. 2549
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว 1721) 13 ต.ค. 2549
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (มท 0808.2/ว 3596) 12 ต.ค. 2549
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว1701) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2549
<< หน้าแรก...     866      867      868      869     (870)     871   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551