หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว786 1 มี.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.พ. 2562
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย กพส. มท 0810.5/ว788 28 ก.พ. 2562
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว779 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.พ. 2562
ซักซ้อมการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1289 28 ก.พ. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว762 28 ก.พ. 2562
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว767 27 ก.พ. 2562
ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว745 27 ก.พ. 2562
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบบูรณาการ) โครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว761 27 ก.พ. 2562
การจัดทำข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว758 27 ก.พ. 2562
แจ้งแนวทางการปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก กพส. มท 0810.6/ว751 27 ก.พ. 2562
แจ้งเลื่อนกำหนดวันการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว746 26 ก.พ. 2562
แจ้งเร่งรัดให้ อปท. รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.3/ว4170 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 26 ก.พ. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว725 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 กค. มท 0803.4/ว721 25 ก.พ. 2562
แจ้งเลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว735 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 25 ก.พ. 2562
การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว698 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
สรุปการประชุมเชิงปฏิบ้ัติการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร และประเด็นคำถาม-คำตอบ ด่วนที่สุด กพส. มท 0801.4/ว730 25 ก.พ. 2562
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กพส. มท 0810.6/ว728 25 ก.พ. 2562
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.พ. 2562
<< หน้าแรก...     50      51      52      53     (54)     55      56      57      58     ....หน้าสุดท้าย >> 871
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551