โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว1 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] 7 ม.ค. 2562
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803.3/ว51 7 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อ (โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS ผ่านเกณฑ์การประเมิน) กศ. มท 0816.3/ว47 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ม.ค. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว0062 7 ม.ค. 2562
การจัดฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กพส. มท 0810.6/ว30 [เอกสารแนบ] 7 ม.ค. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2 7 ม.ค. 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว35 [เอกสารแนบ] 4 ม.ค. 2562
เรียนเชิญเข้าประชุมหารือความร่วมมือ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว36 [แบบตอบรับ] [บัญชีรายชื่อ อปท.] [บัญชีรายชื่อจังหวัด] 4 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4 [แบบคำขอ] [แบบเงินนอกงบประมาณ] 4 ม.ค. 2562
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว25 [แบบรายงานฯ] 4 ม.ค. 2562
ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว33 [เอกสารแนบ] 4 ม.ค. 2562
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School) กศ. มท 0816.3/ว27 4 ม.ค. 2562
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว26 4 ม.ค. 2562
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว12 4 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยขุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7725 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แผนปฏิบัติการฯ] 4 ม.ค. 2562
การประชุมระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ) กพส. มท 0810.5/ว09 4 ม.ค. 2562
การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/29 [แบบรายงานที่ 1] [แบบรายงานที่ 2-3] 4 ม.ค. 2562
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว18 3 ม.ค. 2562
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว17 3 ม.ค. 2562
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4276 3 ม.ค. 2562
<< หน้าแรก...     44      45      46      47     (48)     49      50      51      52     ....หน้าสุดท้าย >> 852