หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว305 25 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 5-รุ่นที่ 7) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว357 [รายชื่อ รุ่น 5] [รายชื่อ รุ่น 6] [รายชื่อ รุ่น 7] 25 ม.ค. 2562
แจ้งปิดระบบการลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 5-รุ่นที่ 7) กพส. มท 0810.3/ว246 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/1654-1716 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) สน.คท. มท 0808.2/1755-1829 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/1479-1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา สน.คท. มท 0808.2/1592-1653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ผ่านทางระบบ GFMI สน.คท. มท 0808.2/1295-1355 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/1229-1294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน สน.คท. มท 0808.5/ว0264 25 ม.ค. 2562
การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ของผู้กำกับดูแล สน.คท. มท 0808.2/ว0495 24 ม.ค. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว338 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ม.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ (เจ้าท่า) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ กม. มท 0804.6/ว110 24 ม.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และโปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (KidDiary School) ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ฯ กศ. มท 0816.2/ว308 24 ม.ค. 2562
การดำเนินโครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว247 [รายละเอียดโครงการ] [กำหนดการ] [ขั้นตอนการลงทะเบียนฯ] 23 ม.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว320 23 ม.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 23 ม.ค. 2562
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว317 [เอกสารแนบ] 23 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรเติมน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว306 [เอกสารแนบ] 23 ม.ค. 2562
การจัดซื้อหนังสือ/แบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว296 23 ม.ค. 2562
<< หน้าแรก...     58      59      60      61     (62)     63      64      65      66     ....หน้าสุดท้าย >> 871
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551