หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว27 7 ม.ค. 2557
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0024 7 ม.ค. 2557
ขอเลื่อนโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคมโรคข้ามพรหมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/12 7 ม.ค. 2557
แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว22 6 ม.ค. 2557
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีขั้นตอน และกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว17 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2320 [รายชื่อ] 6 ม.ค. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว20 [รายชื่อ] 6 ม.ค. 2557
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว2 6 ม.ค. 2557
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1 6 ม.ค. 2557
การนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว16 6 ม.ค. 2557
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว11 [รายชื่อชำนาญการพิเศษ] [รายชื่อเชี่ยวชาญ] 3 ม.ค. 2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว14 [การจัดสรรเงินภาษีฯ] 3 ม.ค. 2557
โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว9 2 ม.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว06 [รายชื่อ] 2 ม.ค. 2557
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตและแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนระดับจังหวัด สน.พส. มท 0810.5/ว4 2 ม.ค. 2557
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2665 2 ม.ค. 2557
ส่งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2685 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
ส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ธ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 15 สน.กศ. มท 0893.4/ว2624 27 ธ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     433      434      435      436     (437)     438      439      440      441     ....หน้าสุดท้าย >> 886
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551