หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic Food Sanitation Inspector : BFSI) ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2497 26 พ.ย. 2556
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) กจ. มท 0802.4/ว2496 26 พ.ย. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2495 26 พ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2484 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 พ.ย. 2556
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2488 25 พ.ย. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคุมโรคข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2482 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ย. 2556
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว2478 25 พ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-กุมภาพันธ์ 2557) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2472 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 พ.ย. 2556
การฝึกอบรมระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2477 22 พ.ย. 2556
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว4830 22 พ.ย. 2556
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2476 22 พ.ย. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา สล. มท 0801.3/ว2473 22 พ.ย. 2556
กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2469 22 พ.ย. 2556
การตรวจรับรองงบการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สน.คท. มท 0808.5/ว46 [ส่วนจังหวัด] [เทศบาล] [ส่วนตำบล] 22 พ.ย. 2556
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว2467 21 พ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2465 21 พ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันลดการใช้พลังงาน "พลังคิดสะกิดโลก" ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2452 21 พ.ย. 2556
การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สน.บถ. มท 0809.9/ว10 21 พ.ย. 2556
การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2450 20 พ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2444 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 พ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     437      438      439      440     (441)     442      443      444      445     ....หน้าสุดท้าย >> 885
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551