หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1562 10 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1563 10 ก.ย. 2557
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี 2557 สน.พส. มท 0810.5/ว1530 10 ก.ย. 2557
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1549 10 ก.ย. 2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สน.พส. มท 0810.3/ว1556 10 ก.ย. 2557
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1535 9 ก.ย. 2557
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว1546 9 ก.ย. 2557
การเลื่อนระดับให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ 9 กรณีพิเศษ ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว82 9 ก.ย. 2557
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ และการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานราชการจ้างใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.4/197 9 ก.ย. 2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS (งวดที่ 3) สน.คท. มท 0808.2/ว1521 9 ก.ย. 2557
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1533 [แบบแจ้งรายละเอียด] 9 ก.ย. 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว1527 8 ก.ย. 2557
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1512 8 ก.ย. 2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1501 8 ก.ย. 2557
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย สน.สส. มท 0891.3/ว1523 8 ก.ย. 2557
การกำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว27 5 ก.ย. 2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว1513 5 ก.ย. 2557
วิธีการตรวจสอบสถานะผู้ขาย และ/หรือบัญชีธนาคารของผู้ขายที่ถูกระงับใน GFMIS Web online กค. มท 0803/ว1518 5 ก.ย. 2557
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1515 5 ก.ย. 2557
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1453 5 ก.ย. 2557
<< หน้าแรก...     438      439      440      441     (442)     443      444      445      446     ....หน้าสุดท้าย >> 931
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551