หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1511 4 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 37 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1508 4 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 36 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1507 4 ก.ย. 2557
เงินค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1499 4 ก.ย. 2557
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1498 4 ก.ย. 2557
เงินค่าเช่าบ้านครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1495 4 ก.ย. 2557
การรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1494 4 ก.ย. 2557
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1509 4 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1510 4 ก.ย. 2557
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 ก.ย. 2557
ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2650 [เอกสารแนบ] 4 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1497 3 ก.ย. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 34 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1496 3 ก.ย. 2557
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ (บัญชียังไม่หมดอายุ) ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1473 [รายชื่อ] 3 ก.ย. 2557
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.4/ว1493 3 ก.ย. 2557
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 5 สน.บถ. มท 0809.9/ว26 3 ก.ย. 2557
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สน.สส. มท 0891.3/ว1484 3 ก.ย. 2557
แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1451 3 ก.ย. 2557
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1442 3 ก.ย. 2557
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี 2557 - 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1437 3 ก.ย. 2557
<< หน้าแรก...     439      440      441      442     (443)     444      445      446      447     ....หน้าสุดท้าย >> 931
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551