หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
คู่มือประชาชน ใช้เครื่องขยายเสียงรถโฆษณาแบบไม่รบกวนใคร สน.สส. มท 0891.4/ว2397 14 พ.ย. 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว2352 14 พ.ย. 2556
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว2351 14 พ.ย. 2556
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2396 13 พ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2349 13 พ.ย. 2556
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว2393 13 พ.ย. 2556
การมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ กจ. มท 0802.3/ว2392 13 พ.ย. 2556
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 สน.สส. มท 0891.3/ว2395 13 พ.ย. 2556
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายและโอนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2394 13 พ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว2388 12 พ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว2387 12 พ.ย. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว2386 12 พ.ย. 2556
ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ สน.สส. มท 0891.3/ว2389 12 พ.ย. 2556
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยาเสพติด ติด...คิดใหม่" ในโครงการ "พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2" สน.กศ. มท 0893.4/ว2384 12 พ.ย. 2556
สำรวจรายชื่อท้องถิ่นอำเภอที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอ ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กม. มท 0804.1/ว19 12 พ.ย. 2556
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว79 12 พ.ย. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2385 [กำหนดการและรายชื่อ] 12 พ.ย. 2556
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว85 12 พ.ย. 2556
แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว2375 12 พ.ย. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว.2370 11 พ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     439      440      441      442     (443)     444      445      446      447     ....หน้าสุดท้าย >> 885
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551