ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนและครูให้เข้มงวดเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1352 4 มิ.ย. 2556
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho: MEXT) ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1356 4 มิ.ย. 2556
แจ้งให้ อปท. ดำเนินการออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1354 4 มิ.ย. 2556
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์ หลักสูตร การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ Auckland University of Technology (AUT) กจ. มท 0802.4/ว1353 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 3 มิ.ย. 2556
ขอให้กำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1961 3 มิ.ย. 2556
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใข้จ่ายเงินสะสมของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2150 3 มิ.ย. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1335 3 มิ.ย. 2556
การดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว2226 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 3 มิ.ย. 2556
การติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1343 3 มิ.ย. 2556
การเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองถิ่น กจ. มท 0802.3/ว1337 3 มิ.ย. 2556
ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดลีนานนท์ ตำบลสุคิริน จังหวัดนาราธิวาส ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1338 31 พ.ค. 2556
ขอเชิญท้องถิ่นจังหวัดร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1341 31 พ.ค. 2556
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556 ด่วนมาก สน.กม. มท 0804.1/ว1333 31 พ.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ กค. มท 0803/ว1329 31 พ.ค. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.1/ว1328 [บัญชีรายชื่อฯ] 31 พ.ค. 2556
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งเลขบัญชีเงินนอกงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปยังกองคลัง สถ. ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1322 30 พ.ค. 2556
โครงการประชุมชี้แจง "การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์" สน.พส. มท 0810.2/ว1324 30 พ.ค. 2556
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1294 [คู่มือ] [แบบสำรวจและตรวจสอบ] 30 พ.ค. 2556
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2556 สน.สส. มท 0891.3/ว1304 30 พ.ค. 2556
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1303 30 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     433      434      435      436     (437)     438      439      440      441     ....หน้าสุดท้าย >> 852