หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
สำรวจรายชื่อท้องถิ่นอำเภอที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอ ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กม. มท 0804.1/ว19 12 พ.ย. 2556
การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดสรรให้กับบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว79 12 พ.ย. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development:SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2385 [กำหนดการและรายชื่อ] 12 พ.ย. 2556
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง สล. มท 0801.1/ว85 12 พ.ย. 2556
แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2555-2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว2375 12 พ.ย. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว.2370 11 พ.ย. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น 7 สน.กศ. มท 0893.4/ว2371 11 พ.ย. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น8 สน.กศ. มท 0893.4/ว.2372 11 พ.ย. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น9 สน.กศ. มท 0893.4/ว.2373 11 พ.ย. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่น10 สน.กศ. มท 0893.4/ว2374 11 พ.ย. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 พ.ย. 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐาน) งบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS จำนวน 76 จังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว2346 11 พ.ย. 2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว2368 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2] 11 พ.ย. 2556
การบรรจุแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีผู้สอบคัดเลือกและคัดเลือกกรณีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล สน.บถ. มท 0809.3/ว83 11 พ.ย. 2556
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2360 11 พ.ย. 2556
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา 13 บาท ต่อคนต่อวัน เป็น 20 บาท ต่อคนต่อวัน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2366 11 พ.ย. 2556
การสำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2369 11 พ.ย. 2556
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2357 8 พ.ย. 2556
สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนของโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2554-2556 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2356 8 พ.ย. 2556
การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803/ว2353 8 พ.ย. 2556
<< หน้าแรก...     435      436      437      438     (439)     440      441      442      443     ....หน้าสุดท้าย >> 880
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551