ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 10 พ.ค. 2556
แจ้งการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2555 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.2/ว21 10 พ.ค. 2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1166 10 พ.ค. 2556
การจัดทำข้อมูลแบบบัญชีเงินเดือนข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดสถานศึกษาใน อปท. ที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น สน.บถ. มท 0809.4/ว1152 10 พ.ค. 2556
โครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 4 สน.บถ. มท 0809.5/ว30 [บัญชีรายชื่อฯ] 10 พ.ค. 2556
แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 - 2559 สน.กศ. มท 0893.4/ว1145 9 พ.ค. 2556
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 3/2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1168 9 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมการฝึกอบรมโครงการ Thilad - Singapore Leadership Development Programme ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/4545 8 พ.ค. 2556
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจ กสทช. ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) ศส. มท 0806/ว1163 8 พ.ค. 2556
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1162 8 พ.ค. 2556
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา และยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1159 8 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ (มืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่นระดับกลาง) สน.บถ. มท 0809.5/ว29 8 พ.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 กจ. มท 0202.4/ว223 8 พ.ค. 2556
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/107 8 พ.ค. 2556
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว105 8 พ.ค. 2556
ปรับปรุงกำหนดการจัดประชุมวีดีทัศน์ทางไกลชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1157 7 พ.ค. 2556
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ในย่านอันตราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1156 7 พ.ค. 2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 สน.กศ. มท 0893.4/ว1017 7 พ.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 34 สน.กศ. มท 0893.4/ว1007 7 พ.ค. 2556
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 สน.บถ. 7 พ.ค. 2556
<< หน้าแรก...     436      437      438      439     (440)     441      442      443      444     ....หน้าสุดท้าย >> 850