หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม สน.คท. มท 0808.2/ว3336 13 ต.ค. 2557
แนวทางปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล สน.พร. มท 0890.2/ว1796 10 ต.ค. 2557
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1817 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ต.ค. 2557
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 สน.บถ. มท 0809.9/ว29 10 ต.ค. 2557
หารือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนปลัดเทศบาล สน.บถ. มท 0809.6/ว45 10 ต.ค. 2557
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1814 10 ต.ค. 2557
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1807 [เอกสารแนบ] [เอกสารแนบ 2] 10 ต.ค. 2557
แจ้งผลการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษาอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว1808 10 ต.ค. 2557
แจ้งสถานศึกษาจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนด้วยโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LocalSchool) สน.กศ. มท 0893.2/ว1803 9 ต.ค. 2557
การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว1799 [เอกสารแนบ] 9 ต.ค. 2557
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกยอดไปในปีงบประมาณใหม่ผ่าน GFMIS Web Online กค. มท 0803/ว1802 9 ต.ค. 2557
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1801 [สินทรัพย์] 9 ต.ค. 2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1800 9 ต.ค. 2557
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องการให้ลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.3/ว1795 8 ต.ค. 2557
แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว93 8 ต.ค. 2557
การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.3/ว1787 8 ต.ค. 2557
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1784 8 ต.ค. 2557
การส่งเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2557 สน.คท. มท 0808.4/ว27 7 ต.ค. 2557
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1778 7 ต.ค. 2557
การคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว3330 7 ต.ค. 2557
<< หน้าแรก...     432      433      434      435     (436)     437      438      439      440     ....หน้าสุดท้าย >> 931
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551