แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1746 2 พ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว1733 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 2 พ.ค. 2562
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2560 มท 0809.4/ว19 2 พ.ค. 2562
การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมสำหรับก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หรือปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเดิม สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1738 2 พ.ค. 2562
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1713 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2-3] 1 พ.ค. 2562
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว18 1 พ.ค. 2562
ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1727 1 พ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1731 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 พ.ค. 2562
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1726 30 เม.ย. 2562
การจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงาน เพื่อขอรับสิทธิผู้ใช้ username/password การจ่ายเงินค่าป่วยการของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามโครงการบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) กสธ. 0819.2/ว1725 30 เม.ย. 2562
ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว กสธ. มท 0819.2/ว1724 30 เม.ย. 2562
ขอเร่งรัดการลงทะเบียนเปิดใช้งานระบบ ITAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1723 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 เม.ย. 2562
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว17 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 เม.ย. 2562
การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำขนาดเล็ก ลำคลอง ห้วย ลำธาร) ที่เป็นต้นน้ำหรือมีความเหมาะสมที่จะกักเก็บน้ำ และสามารถใช้แรงงานคนจัดทำฝายชะลอน้ำในช่วงก่อนฤดูฝนได้ และแหล่งน้ำที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] 29 เม.ย. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/8236 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/8237 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.คท. มท 0808.2/8238-8313 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1702 29 เม.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2562 และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่น ๆ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
<< หน้าแรก...     21      22      23      24     (25)     26      27      28      29     ....หน้าสุดท้าย >> 858