หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว96 5 ส.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/13275-13350 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ส.ค. 2562
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดค่ายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3046 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 ส.ค. 2562
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3040 5 ส.ค. 2562
จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3050 2 ส.ค. 2562
การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาต้นแบบ/Best Practice ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2928 2 ส.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 กค. มท 0803.3/ว3044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 080.8/ว3027 2 ส.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัิตหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 2 ส.ค. 2562
การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว4574 2 ส.ค. 2562
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3001 2 ส.ค. 2562
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัด อปท. รุ่นที่ 25-44 ด่วนที่สุดสบ.พถ. มท 0807.2/ว2997 1 ส.ค. 2562
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2970 1 ส.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว3016 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ส.ค. 2562
ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ่ายโอน จัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจบัญชีรายชื่อพนักงานจ้างฯ กศ. มท 0816.5/ว2996 31 ก.ค. 2562
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (http://info.dla.go.th.) ศส. มท 0806.2/ว2986 31 ก.ค. 2562
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2968 31 ก.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practices กศ. มท 0816.3/ว2967 31 ก.ค. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ก.ค. 2562
<< หน้าแรก...     27      28      29      30     (31)     32      33      34      35     ....หน้าสุดท้าย >> 884
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551