การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4222 26 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] 26 ธ.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/18995-18998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ธ.ค. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 สน.คท. มท 0808.2/18888-18962 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ธ.ค. 2561
การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว4158 25 ธ.ค. 2561
การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4182 25 ธ.ค. 2561
สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ กค. มท 0803.3/ว4207 25 ธ.ค. 2561
แจ้งผลการปักหมุดพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของภาครัฐทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4181 25 ธ.ค. 2561
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4202 25 ธ.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4199 25 ธ.ค. 2561
มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4197 25 ธ.ค. 2561
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4201 25 ธ.ค. 2561
เร่งรัดการยืนยันจำนวนชุมชน/หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4160 24 ธ.ค. 2561
โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4159 24 ธ.ค. 2561
การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4172 24 ธ.ค. 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ กศ. มท 0816.2/ว4078 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 24 ธ.ค. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนของหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาใช้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4164 22 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558-2561 กพส. มท 0810.6/ว4157 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] 21 ธ.ค. 2561
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว4137 21 ธ.ค. 2561
การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว4140 [แบบรายงานฯ] 21 ธ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     33      34      35      36     (37)     38      39      40      41     ....หน้าสุดท้าย >> 838