การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/2519-2594 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ม.ค. 2562
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 (เดิิอนมกราคม-มีนาคม 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว397 30 ม.ค. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.4/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 ม.ค. 2562
การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว2725 30 ม.ค. 2562
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว382 29 ม.ค. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/2389-2464 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ม.ค. 2562
ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ม.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว365 29 ม.ค. 2562
การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว373 29 ม.ค. 2562
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ สน.คท. มท 0808.2/ว381 29 ม.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว385 [รายชื่อ] 29 ม.ค. 2562
สำรวจข้อมูลหอกระจ่ายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว383 [แบบรายงานฯ] 28 ม.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว372 28 ม.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว302 28 ม.ค. 2562
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว362 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 28 ม.ค. 2562
การจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเปียกเพื่อการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว363 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0546 25 ม.ค. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 1 เดือน (เดือนมีนาคม 2562) กพส. มท 0810.6/ว358 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ม.ค. 2562
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว305 25 ม.ค. 2562
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (รุ่นที่ 5-รุ่นที่ 7) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว357 [รายชื่อ รุ่น 5] [รายชื่อ รุ่น 6] [รายชื่อ รุ่น 7] 25 ม.ค. 2562
<< หน้าแรก...     36      37      38      39     (40)     41      42      43      44     ....หน้าสุดท้าย >> 850