หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเสริมสร้างสวัสดิภาพทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ้งที่ส่งมาด้วย 2] 14 ส.ค. 2556
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1794 13 ส.ค. 2556
แนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1991 13 ส.ค. 2556
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายใต้โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3260 9 ส.ค. 2556
การมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่และการบังคับบัญชา สล. มท 0801.1/ว65 9 ส.ค. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 สน.คท. มท 0808.2/ว1770 9 ส.ค. 2556
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2556) ผ่านระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว1173 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ส.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยชินวัตร ด่วนมาก สพบ. มท 0807.2/ว1761 8 ส.ค. 2556
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 "บทว่าด้วยการบริการจัดการน้ำและอุทกภัย" สน.พส. มท 0810.5/ว1771 8 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.6/ว1769 7 ส.ค. 2556
ขอเชิญประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1754 7 ส.ค. 2556
การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว1758 7 ส.ค. 2556
มอบหมายงานให้แก่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.1/ว63 7 ส.ค. 2556
การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1757 6 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1756 6 ส.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและประกวดสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียสำหรับแท็บเล็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1755 6 ส.ค. 2556
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีระยะเวลาการเช่าที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ สน.คท. มท 0808.4/ว13 6 ส.ค. 2556
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1752 6 ส.ค. 2556
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1748 6 ส.ค. 2556