หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น ด่วนมาก สน.พส. มท 0810.2/9597 26 ก.ค. 2556
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556" สน.กศ. มท 0893.3/ว1691 25 ก.ค. 2556
ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลและผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2556 กจ. มท 0202.4/ว674 24 ก.ค. 2556
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1689 24 ก.ค. 2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1665 19 ก.ค. 2556
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว2842 19 ก.ค. 2556
การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1673 19 ก.ค. 2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว130 19 ก.ค. 2556
ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโนบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556 สล. มท 0211.5/ว2843 19 ก.ค. 2556
การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรี และการส่งเรื่องคืนและการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี ด่วนที่สุด สล. มท 0201.3/ว2872 19 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 40 สน.กศ. มท 0893.4/ว1669 19 ก.ค. 2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 39 สน.กศ. มท 0893.4/ว1668 19 ก.ค. 2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 18 ก.ค. 2556
หลักเกณฑ์การประกวดนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.3/ว1652 18 ก.ค. 2556
การใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน กค. มท 0803/ว1662 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ก.ค. 2556
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1657 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 ก.ค. 2556
แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว45 17 ก.ค. 2556
การเลื่อนระดับให้แก่ข้าราชการตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับ 10 กรณีพิเศษ ด่วน สน.บถ. มท 0809.2/ว44 17 ก.ค. 2556
ขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน (รหัสหลักสูตร 53) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว7 17 ก.ค. 2556
การขยายระยะเวลาจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว1659 17 ก.ค. 2556
<< หน้าแรก...     452      453      454      455     (456)     457      458      459      460     ....หน้าสุดท้าย >> 880
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551