มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว35 4 มี.ค. 2556
การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว604 4 มี.ค. 2556
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.5/ว541 4 มี.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา สน.กศ. มท 0893.1/48 4 มี.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว603 4 มี.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี สน.บถ. มท 0809.4/ว562 4 มี.ค. 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการของนักกฎหมายภาครัฐ (การป้องกันและปราบปรามการทุจริต) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/2174 1 มี.ค. 2556
การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว570 1 มี.ค. 2556
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555 สน.กศ. มท 0893.3/ว583 1 มี.ค. 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบการคลัง อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว576 1 มี.ค. 2556
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว587 1 มี.ค. 2556
รายงานผลการตรวจประเมินเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและขนาดกลาง กรณีพิเศษ สน.บถ. มท 0809.2/135 1 มี.ค. 2556
รายงานการตรวจสอบเงินคงค้างงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว580 28 ก.พ. 2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ใหแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว575 [บัญชีจัดสรรภาษีฯ] 28 ก.พ. 2556
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงารฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 24 - รุ่นที่ 36 สน.คท. มท 0808.4/ว563 [บัญชีรายชื่อฯ] 28 ก.พ. 2556
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว579 [แบบเสนอความเห็นฯ] [ใบสมัครฯ] [ลักษณะงานและคุณสมบัติ] 28 ก.พ. 2556
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สน.พส. มท 0810.4/ว564 28 ก.พ. 2556
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง สน.กศ. มท 0893.4/ว656 [บัญชีรายชื่อฯ] 28 ก.พ. 2556
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว572 28 ก.พ. 2556
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับ 3 ท่อน สน.กศ. มท 0893.2/ว534 28 ก.พ. 2556
<< หน้าแรก...     452      453      454      455     (456)     457      458      459      460     ....หน้าสุดท้าย >> 852