กำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว48 9 ม.ค. 2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว43 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2557
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges (UWC) กจ. มท 0802.4/ว44 9 ม.ค. 2557
แก้ไขแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (แบบ 5300) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว42 9 ม.ค. 2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว21 9 ม.ค. 2557
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. 8 ม.ค. 2557
ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว39 8 ม.ค. 2557
การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว3 8 ม.ค. 2557
เลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว28 8 ม.ค. 2557
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.4/ว32 7 ม.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์แจ้งการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย สน.กศ. 7 ม.ค. 2557
การฝึกอบรมหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 2 กจ. มท 0802.4/ว3 7 ม.ค. 2557
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8 กจ. มท 0802.4/ว2 7 ม.ค. 2557
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว27 7 ม.ค. 2557
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว0024 7 ม.ค. 2557
ขอเลื่อนโครงการจัดอบรมสัมมนาการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันควบคมโรคข้ามพรหมแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2557 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/12 7 ม.ค. 2557
แจ้งเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว22 6 ม.ค. 2557
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงวิธีขั้นตอน และกระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัด อปท. ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว17 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 6 ม.ค. 2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2320 [รายชื่อ] 6 ม.ค. 2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว20 [รายชื่อ] 6 ม.ค. 2557
<< หน้าแรก...     397      398      399      400     (401)     402      403      404      405     ....หน้าสุดท้าย >> 850