ซ้อมความเข้าใจในการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (3) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4151 21 ธ.ค. 2561
แบบรายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4153 21 ธ.ค. 2561
การติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4150 [แบบรายงานฯ] 21 ธ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4152 21 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ที่มีโรงเรียนในสังกัด) รายงานข้อมูลการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ, ค่าเช่าบ้าน, ค่าการศึกษาของบุตร) สน.บถ. มท 0809.4/ว4142 21 ธ.ค. 2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว4050 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ธ.ค. 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7508 20 ธ.ค. 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4139 [แบบรายงานฯ] 20 ธ.ค. 2561
ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4125 20 ธ.ค. 2561
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว4118 [เอกสารแนบ] 19 ธ.ค. 2561
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4117 19 ธ.ค. 2561
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.3/ว4123 19 ธ.ค. 2561
ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4122 19 ธ.ค. 2561
ขอแจ้งกำหนดการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับรุ่นที่ 21-29 กยผ. มท 0815.4/ว4120 19 ธ.ค. 2561
แนวทางดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว4082 18 ธ.ค. 2561
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4103 18 ธ.ค. 2561
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4067 18 ธ.ค. 2561
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงินประจำปี 2561 กค. มท 0803.3/ว4102 [เอกสารแนบ] 18 ธ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ธ.ค. 2561
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 18 ธ.ค. 2561
<< หน้าแรก...     34      35      36      37     (38)     39      40      41      42     ....หน้าสุดท้าย >> 838