หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.

 
กำหนดการประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่อง การใช้งานเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2950 [กำหนดการ] 26 ก.ค. 2562
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2952 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2562
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว13057 [อบจ.] [เทศบาล อบต.] 26 ก.ค. 2562
เร่งรัดการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคมีส่วนร่วม กศ. มท 0816.5/ว2945 26 ก.ค. 2562
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2944 26 ก.ค. 2562
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2926 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 ก.ค. 2562
แก้ไขเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2943 26 ก.ค. 2562
ขอให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2887 25 ก.ค. 2562
การดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 25 ก.ค. 2562
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว92 25 ก.ค. 2562
เพิ่มกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม "การบริหารราชการท้องถิ่นภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่" ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2913 25 ก.ค. 2562
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 กค. มท 0803.3/ว2906 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2911 [อ้างถึง 1] [อ้างถึง 2] 24 ก.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
เชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับประเทศ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2895 24 ก.ค. 2562
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กศ. มท 0816.5/ว2893 24 ก.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส" (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว2863 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2714 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ค. 2562
ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดติดตามการแถลงนโยบายของของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ณ ห้องปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว101 24 ก.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2892 24 ก.ค. 2562
<< หน้าแรก...     25      26      27      28     (29)     30      31      32      33     ....หน้าสุดท้าย >> 881
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551