การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 561 
 
ด่วนที่สุด การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 26 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 1456 
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2556 [ 5 มิ.ย. 2556 ]    อ่าน 2402 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ครั้งที่ 4/2555 ลว. 5 ก.ย. 55 [ 14 ก.ย. 2555 ]    อ่าน 3077 
 
หนังสือนำส่ง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 20 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 5369 
 
แบบสรุปผลการประเมิน (แบบ ปผ.1 - 3) [ 20 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 12651 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7