รายงานการประชุมคณะกรรมการการกรระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 28 ก.ค. 54  [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 928 
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการการกรระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 26 ส.ค. 54 [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 890 
 
ไฟล์เสียง ครอทีม มี 2 ไฟล์  [ 15 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 1161 
 
รายงานการประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้้งที่ 4 /2554 วันที่ 7 เมษายน 2554 [ 14 มิ.ย. 2554 ]    อ่าน 970 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 4 เมษายน 2554  [ 12 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 954 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร และปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 14 มีนาคม 2554  [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 750 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7