สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ สถจ.ตาก กรณีการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ ของ สถจ. ที่ปรับปรุงใหม่
ต้องปรับปรุง ( 84 )
37.00%
น้อย ( 13 )
5.73%
พอใช้ได้ ( 21 )
9.25%
ดี ( 41 )
18.06%
ดีมาก ( 40 )
17.62%
ดีเยี่ยม ( 28 )
12.33%