หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

วิสัยทัศน์

 
 
วิสัยทัศน์
 
   
"เป็นองค์กรชั้นแนวหน้า
ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็งและมีบริการสาธารณะที่มีมาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาล"
 
   
 
   
  “ ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม "
   
 
คำขวัญ
 
 
พันธกิจ
   

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างถ่องแท้ ถือระเบียบกฏหมาย ในการปฎิบัติมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึก ที่เข้าใจเจตนารมณ์ในการปกครองตนเอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการบริหารกิจการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ขั้นตอน
 

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตัดสินใจในการบริหารกิจการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีอิสระในการคิด การวางแผน การพึ่งตนเอง และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้การบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานและ สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนตลอดจนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับแผนงานของจังหวัดบูรณาการภายใต้นโยบายของรัฐบาล

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และการทำงานของข้าราชการส่วนกลางเพื่อเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด และอำเภอ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

จัดระบบการบริหารจัดการของสำนักงานให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจและปรับงานอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักการธรรมาภิบาล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาครัฐประชาสังคม ในการบริหารจัดการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก
 
กลยุทธ์
   

พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม และจัดทำข้อมูลที่ครบถ้วนทันสมัย

พัฒนาระบบความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานท้องถิ่นอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง

สร้างต้นแบบเพื่อการศึกษานำร่อง

สร้างนวัตกรรมการบริการจัดการตามหลักวิชาการสมัยใหม่

เน้นการใช้แผนงานเพื่อการบริหารจัดการ

สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน

ติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานเป็นระยะ

สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการออกเยี่ยมเยือนอย่างสม่ำเสมอ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551