หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 

1.พระราชบัญญัตินี้ให้ไว้ ณ. วันใด
ก.วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ข.วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ค.วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ง.วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

ตอบ  ค.

2.พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของใคร

ก.รัฐสภา
ข.นิติบัญญัติ
ค.วุฒิสภา
ง.นิติบัญญัติแห่งชาติ

ตอบ ก.

3.พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด
ก.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวัน
ค.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน
ง.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ตอบ  ก.

4.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ก.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข.พนักงานเทศบาล
ค.พนักงานส่วนตำบล
ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

5.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก.กรุงเทพมหานคร
ข.บริษัทมหาชน
ค.เมืองพัทยา
ง.เทศบาล
ตอบ ก.

6.ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข.รัฐมนตรี
ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง.นายกรัฐมนตรี

ตอบ ค.

7.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “คณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด”
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.หัวหน้าส่วนราชการประจำหวัด
ค.ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.
อธิบายเพิ่มเติม มาตรา 5 ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจำหวัดจำนวนสามคนจากส่วนราชการใน จังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณี จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คัดเลือกจำนวนหนึ่งคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและ การจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

8.ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง.) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ ก.

9.ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก.ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง.) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ ข.

https://dokkooon.com


เขียนโดย   คุณ parich

วันที่ 23 ธ.ค. 2565 เวลา 22.17 น. [ IP : 49.228.138.219 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551